Правила користування

Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих м. Києва

1. ЗАГАЛЬНІ ІІОЛОЖЕННЯ

1.1. «Правила користування Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих м. Києва»  розроблені у відповідності  до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про захист персональних даних», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06. 2001 за № 538/5729 та у відповідності з «Положенням про Публічну бібліотеку імені Лесі Українки для дорослих міста Києва», затвердженим розпорядженням КМДА.

1.2. Бібліотека є інформаційним, культурним, освітнім закладом, центральною книгозбірнею міста Києва, має упорядкований універсальний фонд інформаційних ресурсів і надає його у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

1.3. Діяльність Бібліотеки базується на принципах демократії, гуманізму, загальнодоступності, пріоритету  загальнолюдських цінностей, вільного розвитку особистості, реалізації прав громадян на вільний  доступ до інформації.

 

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, націо­нальності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, орга­нізації мають право на бібліотечне обслуговування на території Украї­ни, що може бути у формі: через абонемент (у тому числі міжбібліотечний), обслуговування в читальних залах, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліо­течне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз да­них);

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та ви­борі джерел інформації;

- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки.

- одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абоне­мент (далі - МБА);

- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись канала­ми зв'язку;

- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній ос­нові;

- брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін кори­стування новими надходженнями, документами підвищеного читаць­кого попиту, періодикою може бути зменшено до 10 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежу­ється. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліо­теки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому доку­менті.

Термін користування документами на прохання користувача може бути подовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видан­ня, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читаль­ному залі.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних докумен­тів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін. Поштові витрати на пересилку документів сплачують користувачі.

2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальни­ми залами або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7.  Правил.

2.9. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, що встановлюються бібліотекою.

Крім основних, бібліотека надає додаткові платні послуги. Їх перелік затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності».

 

3.  ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Користувач при записі до бібліотеки зобов’язаний  ознайомитись з «Правилами користування Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих  м. Києва»,  підтвердити зобов’язання їх виконувати підписом в реєстраційній картці (заяві) та надати персональні дані про себе для заповнення реєстраційної картки, читацького форму­ляра, або іншого облікового документа.

3.2. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користу­вач повинен повідомити про це  бібліотеку у місячний термін.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під на­глядом яких перебувають діти.

3.3. Відвідуючи бібліотеку, кожен користувач зобов’язаний здати в гардероб верхній одяг, портфель, сумку, друковані видання, що не належать бібліотеці. Гроші та цінні речі на зберігання не приймаються.

3.4.  У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відпові­дає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.

3.5. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач по­винен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має пе­ревірити їх кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.6.  Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в чита­цькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.7. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний кни­гообмін, за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначає­ться бібліотекою.

3.8.  За втрату або псування документа з фонду бібліотеки непов­нолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчаль­ний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.9. Документи,  одержані  з  фондів бібліотеки,  користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування  документами  сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелек­туальної власності згідно з чинним законодавством.

3.11. Користувачі мають бути з працівниками взаємно ввічливими,  дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускають­ся. Палити в приміщенні бібліотеки  категорично заборонено.

Користувачі зобов’язані виконувати Правила користування бібліотекою, бережливо ставитись до її фондів та майна, своєчасно повертати документи, отримані в тимчасове користування, чемно ставитись до працівників та інших відвідувачів бібліотеки.

В разі навмисного пошкодження або викрадення видань із бібліотечного фонду, користувач несе кримінальну відповідальність за вчинений злочин згідно чинного законодавства України і позбавляється права користування послугами бібліотеки.

Про таке порушення бібліотека повідомляє адміністрацію за місцем роботи або навчання користувача, а також в інші бібліотеки міста.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ  В НАДАННІ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ

Бібліотека зобов’язана:

4.1. Здійснювати наукове формування фонду інформаційних ресурсів у відповідності зі статусом бібліотеки з врахуванням інтересів та запитів користувачів.

4.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, в тому числі і додаткових платних.

4.3.Створювати умови для використання фондів з метою оперативного задоволення запитів користувачів: на абонементі, в читальному залі, спеціалізованих відділах літератури: з питань мистецтва, краєзнавства, літератури іноземними мовами, Інтернет – центрі; надавати допомогу в підборі потрібних документів.

4.4. Дотримуватись правил Кодексу етики бібліотекаря в роботі з користувачами.

4.5.Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні послугами бібліотеки, сприяти підвищенню культури читання.

4.6.Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами.

4.7.Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

4.8.Враховувати запити користувачів при формуванні фондів інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

4.9. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.10. Створювати бібліотечні ради.

4.11. Звітувати перед користувачами бібліотеки.

 

Правила користування

Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих м. Києва

затверджені  наказом №  43  від   16 квітня  2013 р.