Жовтень, 2017

Прієто Пераль, Б. Іспанська граматика : коротко і легко : [довідник із вправами та ключами] / Бегоніа Прієто Пераль, Вікторія Фюлоп-Люсіо. - [Київ] : Методика, [2012]. - 192 с.

Розрахований на рівень знань A1 - B1 за європейською класифікацією. Містить гумористичні ілюстрації, живі приклади з повсякденного життя. Усі слова та фрази подані з перекладом українською. Матеріал наочно структурований завдяки легко зрозумілим символам.

 

  

Криворчук, І. О. Мозаїка : іспанська мова в історичному та культурному контексті країни : навчальний посібник з практики іспанської мови / І.О. Криворчук. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 240 с.

Призначений для завершального етапу вивчення іспанської мови як другої у лінгвістичному вузі. Побудований на оригінальних текстах країнознавчого характеру, які супроводжуються моделлю лексико-граматичного аналізу та великою кількістю вправ, що забезпечують систематизацію та поглиблення знань, набутих студентами за попередні роки навчання. Зміст та методичне забезпечення орієнтовані на формування культури іспанського мовлення.

 

Криворчук, І. О. Мозаїка : іспанська мова у творах майстрів оповідання : навчальний посібник для домашнього читання / І.О. Криворчук. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 248 с.

Адресований студентам останнього етапу навчання іспанської мови як другої у лінгвістичному вузі. Це антологія коротких оповідань іспанських письменників, обмежена часовим простором двадцятого століття. Оповідання подаються на фоні історичних подій, що мали місце в Іспанії, і супроводжуються стислою характеристикою індивідуального стилю кожного автора та вправами, орієнтованими на розуміння глибинного змісту твору. А також  на розвиток культури іспанського мовлення.

  

Дубравська, Д. М. Англійська мова : сучасна граматика : навчальний посібник. [Ч.1] = In Pursuit of Perfection / Д. Дубравська, О. Ванівська. - Львів : Новий Світ - 2000, 2016. - 370 c.

Для студентів вищих навчальних закладів України (III-IV рівнів акредитації) з дисциплін "Іноземна мова (перша -англійська)", "Іноземна мова професійного спрямування".

Складається з двох частин. Граматичні пояснення частини І стосуються тем: іменник, артикль, прикметник, прислівник, дієслово (часові форми та аспектуальні значення). Частина II містить дієслово (пасивний стан і модальність), пряму та непряму мову, інфінітив, дієприкметник та герундій. Додаються вправи і завдання.

Направлений на розвиток комунікативних та творчих здібностей студентів і формування культури спілкування іноземною мовою.

 

Палагнюк, І. Д. Німецька мова : навчальний посібник / І.Д. Палагнюк, Л.Л. Петльована. - Львів : Новий Світ - 2000, 2016. - 126 с.

Призначений для навчання студентів І курсу денного та заочного відділень з предмету «Іноземна мова». Містить тематичний словник, тексти, діалоги, лексичні та граматичні вправи. У кожній темі є теоретичний граматичний матеріал, викладений у таблицях або коротко описаний.

 

 

 

Вересень, 2017

Оліщук, Р. Л. Давньогрецька мова : підручник для 1-го курсу класичної філології та гуманітарних факультетів ВНЗ / Р.Л. Оліщук, І.С. Макар ; Міністерство освіти і науки України ; Львівський національний університет імені Івана Франка ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Букрек, 2015. - 494 с. : іл.

Підручник складається з короткого курсу граматики давньогрецької мови, різнопланових практичних завдань, текстів для перекладу, як адаптованих, так і оригінальних, історичних довідок до текстів, давньогрецьких висловів, а також давньогрецько-українського (2792 слова) та українсько-давньогрецького словників (839 слів). 

Призначений для студентів І-го курсу класичної філології та гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.

 

Смірнова, Є. С. Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості : навчальний посібник для ВНЗ / Є.С. Смірнова, Л.В. Юрчук ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. - Київ : Ліра-К, 2015. - 232 с.

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення англійської мови студентами тех-нологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів-майбутніх фахівців іншомовної комунікативної і соціокультурної компетенції, а також розвиток навичок перекладу та розуміння оригінальних науково-популярних текстів з професійної тематики. Додатковий текстовий матеріал містить окрім традиційних тем тексти, що відображають новітні тенденції у розвитку харчової промисловості. З метою більш ефективного систематичного засвоєння фахової англомовної лексики в посібнику подано короткий термінологічний словник.

 

 

Login 1. Deutsch fur Germanistikstudenen : des 1. Studienjahres Lehrbuch = [Логін 1. Німецька мова для студентів-германістів] / [О.В. Сидоров та ін.]. - [Вінниця] : [Нова Книга], [2014]. - 339 s.

Зміст і структура навчально-методичного комплексу Login 1 мають на меті забеспечити розвиток та удосконалення комунікативних навчок у студентів, які вивчають німецьку мову в школі й мають початкові знання, що відповідають рівню В1 (у відносності зі Загальноєвроопейськими рекомендаціями). Підручник складається зі Вступного фонетичного курсу й Основного курсу, які охоплюють актуальні теми студентського життя. Підручник містить велику кількість вправ і завдань комунікативного характеру, які передбачають різні соціальні форми роботи на заняттях, що сприяє ефективному розвитку відповідних навичок.

 
 

Паремська, Д. А. Практична граматика. Німецька мова : навчальний посібник / Д.А. Паремська. - Київ : Арій, [2015]. - 352 с.

Посібник призначений для комплексної роботи над німецькою граматикою (морфологія та синтаксис) на початковому та подальших етапах навчання німецької мови. Складається з двох частин. У першій частині подано ретельно дібрані за принципом наростання труднощів вправи, а також контрольні завдання. Друга частина являє собою граматичний довідник, що містить правила з усіх тем, викладені українською мовою. Наведено ключі до контрольних завдань. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути використаний учнями шкіл із поглибленим вивченням німецької мови, а також тими, хто вивчає німецьку мову на мовних курсах або самостійно.

  

Демчук, Н. М. Ділова французька мова : навчальний посібник для всіх спеціальностей = Francais des Affaires / Наталія Демчук, Валентина Міщенко ; Львівська комерційна академія. - Львів : Новий Світ - 2000, 2013. - 225 с.

Навчальний посібник призначений для роботи зі студентами вищих навчальних закладів України (ІІІ-ІV рівнів акредитації), що вивчають дисципліни: «Ділова іноземна мова (французька)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)», «Іноземна мова спеціальності (французька)» (для всіх спеціальностей). Носить теоретично-практичний характер. Послідовно викладено теоретичний матеріал, подано систему вправ, зразки ділових документів, завдання для самоконтролю. Навчальний матеріал

передбачає ознайомлення студентів із комерційною кореспонденцією, структурою та змістом типових ділових документів. Дасть змогу навчитися оформляти комерційні документи, сприятиме збагаченню лексичного запасу із термінології ділового письма.

Найпоширеніші репліки та моделі ділового мовлення слугуватимуть розвитку усного ділового спілкування.

 

Січень, 2017

Таланов, О. С.Польсько-український, українсько-польський словник = Polsko-ukraiński, ukraińsko-polski slownik : понад 100000 слів та словосполучень / Олег Таланов. - Київ : Арій, [2015]. - 544 с. – Пол., укр. мовами.

Словник призначений для тих, хто вичає польську мову, виконує польсько-українські та українсько-польські переклади. Видання розраховане на широке коло читачів. Словником можуть користуватись школярі, студенти та усі ті, хто має справу з перекладами. Поряд із загальновживаними словами літературної та розмовної мови це видання також містить терміни, що найчастіше вживаються у різних галузях науки і техніки.

 

Дугин, С. П. English для футбольных болельщиков : самоучитель и разговорник / Станислав Дугин. - Сумы : Университетская книга, 2016. - 192 с. – Англ., рос. мовами.

Для тих, хто бажає вивчити англійську мову, автор пропонує 29 уроків і запевняє, що вже через місяць ви зможете пристойно спілкуватись англійською.

У книзі ви знайдете також найтиповіші фрази англійською мовою, котрі систематизовано  за сферами вжитку: вокзал, готель, стадіон тощо. Вони допоможуть вам у спілкуванні з гостями, що завітали в Україну. А футбольна лексика з ілюстраціями допоможе зрозуміти англомовних футбольних уболівальників.

 

Ковальчук, Т. І. Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні : тлумачний термінологічний словник : англійська, російська та українська мови / Т.І. Ковальчук ; Міністерство освіти і науки України ; Полтавський університет споживчої кооперації України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 208 с. – Англ., рос., укр. мовами.

Тлумачний термінологічний словник англійською, російською та українською мовами містить лексику, що широко застосовується у громадському харчуванні.

 

Святюк, Ю. В.AdvancedEconomicIssues : навчальний посібник / Ю.В. Святюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  Київ : Ліра-К, 2015. - 148 с. – Англ., укр. мовами.

Навчальний посібник, спрямований на засвоєння студентами-економістами професійної англомовної термінології, розвиток навичок перекладу та опрацювання фахових економічних текстів.

 

 

Таланов, О. С. Французько-український, українсько-французький словник : близько 100 000слів = Français-ukrainien, Ukrainien-françaisdictionnaire / Олег Таланов. - Київ : Арій, 2013. - 544 с. –  Фр., укр. мовами.

Словник містить близько 100 тисяч слів, словосполучень і словоформ, які широко охоплюють лексику сучасної французької літературної мови, поширену фразеологію і найуживанішу науково-технічну термінологію.

Книга буде незамінним помічником школярам, студентам, викладачам, а також усім, хто поглиблено вивчає французьку мову.