Жовтень, 2017

Прієто Пераль, Б. Іспанська граматика : коротко і легко : [довідник із вправами та ключами] / Бегоніа Прієто Пераль, Вікторія Фюлоп-Люсіо. - [Київ] : Методика, [2012]. - 192 с.

Розрахований на рівень знань A1 - B1 за європейською класифікацією. Містить гумористичні ілюстрації, живі приклади з повсякденного життя. Усі слова та фрази подані з перекладом українською. Матеріал наочно структурований завдяки легко зрозумілим символам.

 

  

Криворчук, І. О. Мозаїка : іспанська мова в історичному та культурному контексті країни : навчальний посібник з практики іспанської мови / І.О. Криворчук. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 240 с.

Призначений для завершального етапу вивчення іспанської мови як другої у лінгвістичному вузі. Побудований на оригінальних текстах країнознавчого характеру, які супроводжуються моделлю лексико-граматичного аналізу та великою кількістю вправ, що забезпечують систематизацію та поглиблення знань, набутих студентами за попередні роки навчання. Зміст та методичне забезпечення орієнтовані на формування культури іспанського мовлення.

 

Криворчук, І. О. Мозаїка : іспанська мова у творах майстрів оповідання : навчальний посібник для домашнього читання / І.О. Криворчук. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 248 с.

Адресований студентам останнього етапу навчання іспанської мови як другої у лінгвістичному вузі. Це антологія коротких оповідань іспанських письменників, обмежена часовим простором двадцятого століття. Оповідання подаються на фоні історичних подій, що мали місце в Іспанії, і супроводжуються стислою характеристикою індивідуального стилю кожного автора та вправами, орієнтованими на розуміння глибинного змісту твору. А також  на розвиток культури іспанського мовлення.

  

Дубравська, Д. М. Англійська мова : сучасна граматика : навчальний посібник. [Ч.1] = In Pursuit of Perfection / Д. Дубравська, О. Ванівська. - Львів : Новий Світ - 2000, 2016. - 370 c.

Для студентів вищих навчальних закладів України (III-IV рівнів акредитації) з дисциплін "Іноземна мова (перша -англійська)", "Іноземна мова професійного спрямування".

Складається з двох частин. Граматичні пояснення частини І стосуються тем: іменник, артикль, прикметник, прислівник, дієслово (часові форми та аспектуальні значення). Частина II містить дієслово (пасивний стан і модальність), пряму та непряму мову, інфінітив, дієприкметник та герундій. Додаються вправи і завдання.

Направлений на розвиток комунікативних та творчих здібностей студентів і формування культури спілкування іноземною мовою.

 

Палагнюк, І. Д. Німецька мова : навчальний посібник / І.Д. Палагнюк, Л.Л. Петльована. - Львів : Новий Світ - 2000, 2016. - 126 с.

Призначений для навчання студентів І курсу денного та заочного відділень з предмету «Іноземна мова». Містить тематичний словник, тексти, діалоги, лексичні та граматичні вправи. У кожній темі є теоретичний граматичний матеріал, викладений у таблицях або коротко описаний.

 

 

Вересень, 2017

Оліщук, Р. Л. Давньогрецька мова : підручник для 1-го курсу класичної філології та гуманітарних факультетів ВНЗ / Р.Л. Оліщук, І.С. Макар ; Міністерство освіти і науки України ; Львівський національний університет імені Івана Франка ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Букрек, 2015. - 494 с. : іл.

Підручник складається з короткого курсу граматики давньогрецької мови, різнопланових практичних завдань, текстів для перекладу, як адаптованих, так і оригінальних, історичних довідок до текстів, давньогрецьких висловів, а також давньогрецько-українського (2792 слова) та українсько-давньогрецького словників (839 слів). 

Призначений для студентів І-го курсу класичної філології та гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.

 

 

Смірнова, Є. С. Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості : навчальний посібник для ВНЗ / Є.С. Смірнова, Л.В. Юрчук ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. - Київ : Ліра-К, 2015. - 232 с.

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення англійської мови студентами тех-нологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів-майбутніх фахівців іншомовної комунікативної і соціокультурної компетенції, а також розвиток навичок перекладу та розуміння оригінальних науково-популярних текстів з професійної тематики. Додатковий текстовий матеріал містить окрім традиційних тем тексти, що відображають новітні тенденції у розвитку харчової промисловості. З метою більш ефективного систематичного засвоєння фахової англомовної лексики в посібнику подано короткий термінологічний словник.

 

 

Login 1. Deutsch fur Germanistikstudenen : des 1. Studienjahres Lehrbuch = [Логін 1. Німецька мова для студентів-германістів] / [О.В. Сидоров та ін.]. - [Вінниця] : [Нова Книга], [2014]. - 339 s.

Зміст і структура навчально-методичного комплексу Login 1 мають на меті забеспечити розвиток та удосконалення комунікативних навчок у студентів, які вивчають німецьку мову в школі й мають початкові знання, що відповідають рівню В1 (у відносності зі Загальноєвроопейськими рекомендаціями). Підручник складається зі Вступного фонетичного курсу й Основного курсу, які охоплюють актуальні теми студентського життя. Підручник містить велику кількість вправ і завдань комунікативного характеру, які передбачають різні соціальні форми роботи на заняттях, що сприяє ефективному розвитку відповідних навичок.

 
 

Паремська, Д. А. Практична граматика. Німецька мова : навчальний посібник / Д.А. Паремська. - Київ : Арій, [2015]. - 352 с.

Посібник призначений для комплексної роботи над німецькою граматикою (морфологія та синтаксис) на початковому та подальших етапах навчання німецької мови. Складається з двох частин. У першій частині подано ретельно дібрані за принципом наростання труднощів вправи, а також контрольні завдання. Друга частина являє собою граматичний довідник, що містить правила з усіх тем, викладені українською мовою. Наведено ключі до контрольних завдань. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути використаний учнями шкіл із поглибленим вивченням німецької мови, а також тими, хто вивчає німецьку мову на мовних курсах або самостійно.

 

 

 

Демчук, Н. М. Ділова французька мова : навчальний посібник для всіх спеціальностей = Francais des Affaires / Наталія Демчук, Валентина Міщенко ; Львівська комерційна академія. - Львів : Новий Світ - 2000, 2013. - 225 с.

Навчальний посібник призначений для роботи зі студентами вищих навчальних закладів України (ІІІ-ІV рівнів акредитації), що вивчають дисципліни: «Ділова іноземна мова (французька)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)», «Іноземна мова спеціальності (французька)» (для всіх спеціальностей). Носить теоретично-практичний характер. Послідовно викладено теоретичний матеріал, подано систему вправ, зразки ділових документів, завдання для самоконтролю. Навчальний матеріал

передбачає ознайомлення студентів із комерційною кореспонденцією, структурою та змістом типових ділових документів. Дасть змогу навчитися оформляти комерційні документи, сприятиме збагаченню лексичного запасу із термінології ділового письма.

Найпоширеніші репліки та моделі ділового мовлення слугуватимуть розвитку усного ділового спілкування.

 

Січень, 2017

Таланов, О. С.Польсько-український, українсько-польський словник = Polsko-ukraiński, ukraińsko-polski slownik : понад 100000 слів та словосполучень / Олег Таланов. - Київ : Арій, [2015]. - 544 с. – Пол., укр. мовами.

Словник призначений для тих, хто вичає польську мову, виконує польсько-українські та українсько-польські переклади. Видання розраховане на широке коло читачів. Словником можуть користуватись школярі, студенти та усі ті, хто має справу з перекладами. Поряд із загальновживаними словами літературної та розмовної мови це видання також містить терміни, що найчастіше вживаються у різних галузях науки і техніки.

 

Дугин, С. П. English для футбольных болельщиков : самоучитель и разговорник / Станислав Дугин. - Сумы : Университетская книга, 2016. - 192 с. – Англ., рос. мовами.

Для тих, хто бажає вивчити англійську мову, автор пропонує 29 уроків і запевняє, що вже через місяць ви зможете пристойно спілкуватись англійською.

У книзі ви знайдете також найтиповіші фрази англійською мовою, котрі систематизовано  за сферами вжитку: вокзал, готель, стадіон тощо. Вони допоможуть вам у спілкуванні з гостями, що завітали в Україну. А футбольна лексика з ілюстраціями допоможе зрозуміти англомовних футбольних уболівальників.

 

Ковальчук, Т. І. Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні : тлумачний термінологічний словник : англійська, російська та українська мови / Т.І. Ковальчук ; Міністерство освіти і науки України ; Полтавський університет споживчої кооперації України. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 208 с. – Англ., рос., укр. мовами.

Тлумачний термінологічний словник англійською, російською та українською мовами містить лексику, що широко застосовується у громадському харчуванні.

 

Святюк, Ю. В.AdvancedEconomicIssues : навчальний посібник / Ю.В. Святюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  Київ : Ліра-К, 2015. - 148 с. – Англ., укр. мовами.

Навчальний посібник, спрямований на засвоєння студентами-економістами професійної англомовної термінології, розвиток навичок перекладу та опрацювання фахових економічних текстів.

 

 

Таланов, О. С. Французько-український, українсько-французький словник : близько 100 000слів = Français-ukrainien, Ukrainien-françaisdictionnaire / Олег Таланов. - Київ : Арій, 2013. - 544 с. –  Фр., укр. мовами.

Словник містить близько 100 тисяч слів, словосполучень і словоформ, які широко охоплюють лексику сучасної французької літературної мови, поширену фразеологію і найуживанішу науково-технічну термінологію.

Книга буде незамінним помічником школярам, студентам, викладачам, а також усім, хто поглиблено вивчає французьку мову.


Грудень 2016

Задоріжна, Н. І.  Світ музики : навчальний посібник для ВНЗ = (The World of Music) / Наталія Задоріжна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Ліра. – 255 с. : іл., портр. – Англ.мовою.

Навчальний посібник містить широке коло тем: історія музики, музичні інструменти, творчість всесвітньо відомих композиторів класичної та сучасної музики. Метою посібника є розвиток комунікативно-мовленнєвих навичок та мовленнєвої культури, збагачення словникового запасу з теми «Музика», вдосконалення навичок читання та розуміння англомовних текстів даної тематики. Орієнтований на студентів старших курсів факультетів іноземних мов, а також студентів вищих навчальних музичних закладів. Може бути  використаним для широкого кола читачів, які цікавляться музикою та самостійно вивчають англійську мову.

 
Скребкова-Пабат, М. А. Ділова англійська мова : навчальний посібник = Business English / М.А. Скребкова-Пабат. - Львів : Новий Світ - 2000, 2016. - 392 c. – Англ.мовою.

Мета посібника – розвиток мовних навичок практичного застосування сучасної ділової англійської мови. Навчальний курс складається з теоретичного курсу – лекцій, практичних занять, завдань до самостійної та індивідуально-дослідної роботи.

Посібник призначається для студентів спеціальності «мова та література» (англійська), а також може бути  використаний студентами спеціальностей «українська мова, література та іноземна мова (англійська)»,  «інформатика з поглибленим вивченням англійської мови», а також для осіб, що вивчають англійську мову самостійно.

  

Дугин, С. П. English & Le francais : новый самоучитель : новая методика изучения второго иностранного языка, которая поможет по-настоящему разобраться в английской и французской грамматике / С.П. Дугин. - Сумы : Университетская книга, 2016. - 508 c. – Англ., фран., рос. мовами.

Посібник, що спирається на унікальну методику вивчення другої іноземної мови: французької на основі англійської або англійської на основі французької. Ця методика дозволяє вивчати англійську і французьку мови паралельно. Книга буде корисна не тільки школярам і студентам факультетів іноземних мов, але і тим, хто вивчає ці мови самостійно.
 

Кудіна, О. Ф. Німецька мова для початківців : навчальний посібник для ВНЗ / О. Кудіна, Т. Феклістова. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 517 с. – Нім. та укр.мовами.

Навчальний посібник призначається для студентів, які починають вивчення німецької мови як другої іноземної у вищих навчальних закладах на спеціальних факультетах, що готують спеціалістів з іноземної філології та перекладачів. Навчальний посібник має мету закласти підгрунтя навичок та вмінь усного і писемного мовлення.

 

 

 

Дахно, І. І. Переклад. Перевод. Translation : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І.І. Дахно. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 423 с. – Англ., укр., рос. мовами.

Цей оригінальний тримовний навчальний посібник містить цікавий і практично корисний матеріал для перекладу з англійської мови українською, російською та навпаки. Може також використовуватися для перекладу з української на російську та з російської мови на українську. Посібник може бути надійним помічником у вивченні англійської, української та російської мов оскільки надає можливість самостійно оцінити знання та виявити проблеми з метою їх подолання. Книга може бути використана широким читацьким загалом у процесі як самостійного, так і аудиторного вивчення англійської, української та російської мов.

 

 Жовтень 2016

Martin, G. R. R. A Feast for Crows : Book 4 of A Song of Ice and Fire series : [historicalfantasy] / George R. R. Martin. - [London] : HarperVoyager, [2011]. - 849 p. – Англ. Мовою.

«Бенкет стерв’ятників» - книга у жанрі фентезі, четвертий із семи епічних романів серії ASongofIceandFire («Пісня льоду та вогню») американського письменника Джорджа Р.Р. Мартіна.

Сага про світ Семи Королівств, світ суворих земель вічного холоду і радісних земель вічного літа. Світ лордів і героїв, воїнів і магів, чаклунів і вбивць - усіх, кого звела воєдино Доля заради виконання стародавнього пророцтва. Світ небезпечних пригод, великих діянь і найтонших політичних інтриг.

 

Martin, G. R. R.A Dance with Dragons : Book 5 of A Song of Ice and Fire series : [historical fantasy] / George R. R. Martin. - [London] : HarperVoyager, [2012]. - 1197 p. – Англ. Мовою.

«Танець драконів» - п'ятий із семи епічних романів серії A Song of Ice and Fire («Пісня льоду і вогню») американського письменника Джорджа Р.Р. Мартіна.

У Семи Королівствах "Танцем драконів" здавна звали війну. Але тепер війна охоплює все нові й нові землі. Кров і ненависть, любов і політика і, насамперед,  Доля, якій завгодно було звести у смертоносному танці великі сили.

 

 Gregory, Ph.The Lady of the Rivers : The Plantagenet and Tudor Novels : [historical novel] / Philippa Gregory. - London : Simon & Shuster, [2012]. - 527 p. – Англ. Мовою.

«Господиня Дому Ріверсів» - історичний роман англійської письменниці Філіпи Грегорі, один з шести романів серії The Cousins' War(«Війна Кузенів»). Розповідь веде Жакетта Люксембурзька, мати Єлизавети Вудвіл. Сюжет охоплює період правління короля Англії Генріха VI Ланкастера.

Жакетта Люксембурзька була надзвичайною жінкою. Вона перебувала у родинних стосунках майже з усіма королівськими династіями Європи, була одружена з одним з найкрасивіших чоловіків Англії Річардом Вудвілом, народила йому чотирнадцятьох дітей. Вона жила у вкрай неспокійний час, але змогла зберегти свою сім'ю, виростити дітей. Зокрема мова йде про її найстаршу доньку Єлизавету Вудвіл, котрій вона напророкувала велике майбутнє.

 

Kalogridis, J. The Devil's Queen : A Novel of Catherine de Medici : [historical novel] / Jeanne Kalogridis. - [New York] : St. Martin's Griffin, [2010]. - 489 p. – Англ. Мовою.

Історичний роман американської письменниці Джин Калогрідіс про одну з найбільш загадкових і зловісних постатей в історії Франції - Катерину Медичі.

Вона була королевою, матір'ю трьох французьких королів, довіреною особою Мішеля Нострадамуса. З її ім'ям пов'язане найбільше жахіття – Варфоломіївська ніч. Але якими були справжні мотиви її діянь? І чи можна, якщо не виправдати, то бодай пояснити вчинки цієї жінки, яка зазнала у своєму житті стільки втрат?

 

Heffer, S.Strictly English : The correct way to write... and why it matters / Simon Heffer. - London : Random House Books, 2010. - 322 p. – Англ. Мовою.

Ця книга - натхненний внесок англійського журналіста, письменника і політичного коментатора Саймона Хеффера у покращення правильності сучасного англійського мовлення. У книзі запропоновано практичні поради стосовно того, як уникнути синтаксичних помилок і неправильно побудованих речень, що все частіше з’являються в повсякденному мовленні і письмі англійців. Якщо ви зацікавлені у точності та чіткості власного англійського мовлення і готові присвятити час засвоєнню декількох простих правил, то ця книга виявиться дуже корисною для вас.

 

Липень 2016

 Desai, K.  The Inheritance of Loss : [novel] / Kiran Desai. - [London] : Penguin Books, [2006]. - 433 p. -  Англ. мовою.

 Кіран Десаї – індійська письменниця, яка проживає у США. Її геніальний роман TheInheritanceofLoss («Спадок розорених») став сенсацією і здобув широке визнання. Це розповідь про радощі і розпач мешканців невеличкого села біля підніжжя Гімалаїв. Герої стоять перед життєвим вибором: залишитися в країні з колоніальним спадком чи вирватися у сучасний світ.

 

 

 

Connor, K. Ghost Force : The Secret History of the SAS / Ken Connor. - [London] : CASSELL, [2004]. - 559 p. : il. – Англ. мовою.

 SAS: Special Air Service — підрозділ спеціального призначення збройних сил Великої Британії. Книга містить разючі подробиці операцій, невідомі навіть більшості агентів SAS. Колишній службовець цього підрозділу із багаторічним досвідом роботи дає оцінку подіям, що відбувалися, починаючи з часів перших повоєнних операцій у Малайї у 1950 рр., а також розкриває деякі контроверсійні плани SAS на майбутнє. Видання ілюстроване.

 

 

 Deaver, J. The Sleeping Doll : [crime novel] / Jeffery Deaver. - [New York] : Pocket Books, [2008]. - 579 p. – Англ. мовою.

 Деніел Пелл, ватажок небезпечної секти, відбуває у в'язниці величезний термін за вбивство ні в чому неповинної сім'ї. Але його пригнічує думка, що він не встиг довести справу до кінця і залишив у живих маленьку дівчинку, яка тоді спала у віддаленій кімнаті. Маніяк впевнений - він повинен завершити свою "місію". Він утікає з ув'язнення, залишаючи при цьому гори трупів поліцейських. Пошуками маніяка займаються Кетрін Денс - досвідчений поліцейський психолог та агент ФБР Келлог. Вони розуміють: приманкою в цій грі виступає вціліла дівчинка. Але чи є у служителів закону право наражати на смертельну небезпеку життя дитини?..

 

 Coonts, S. The Assassin : [thriller] / Stephen Coonts. - [New York] : St. Martin's Paperbacks, [2009]. - 495 p. – Англ. мовою.

 Стівен Кунц - один з найкращих американських письменників у стилі техно-трилер, є автором бестселерів за версією The New York Times про Джейка Графтона, що були перекладені і перевидані у багатьох країнах світу.

 The Assassin («Убивця») – третя книга серії Tommy Carmellini.

 ЦРУ дізнається, що терористи готують чергову операцію. Занепокоєний керівник підрозділу посилає свого найкращого агента Джейка Графтона і таємну зброю -  Томі Кармеліні. Щойно Томмі намагається зібрати головоломку докупи, як одразу опиняється в смертельній небезпеці. Ще ніколи ставки не були такими високими...

 

 30. Clark, M. H. Weil deine Augen ihn nicht sehen : Roman / Mary Higgins Clark ; aus dem Amerikanischen von Andreas Gressmann. - Augsburg : Weltbild, [2010]. - 398 S. – Нім. мовою.

 Переклад німецькою роману  Two Little Girls in Blue американської письменниці, визнаної королеви детективу, авторки більш ніж сорока бестселерів у жанрі «триллер», Мері Хіггінс Кларк.

Для Маргарет та Стівена Фролі це – справдження найгіршого нічного жахіття. Безсоромні зловмисники викрадають їхніх дітей – трирічних доньок-близнючок. Після передачі викупу, на волі опиняється лише одна дитина. Батькам повідомлено, що друга дівчинка мертва. Але Маргарет відмовляється повірити в смерть своєї дитини…

 

 

Травень 2016

McCalla, R. Princess in Peril : [a novel of suspense] / Rachelle McCalla. - [New York] : Love Inspired Books, [2011]. - 278 p.

Книга належить до серії «Love Inspired Suspense» відомого видавництва «Harlequin». Дана серія присвячена розповідям про сильних героїв та героїнь, чиї характери виступають вирішальним моментом у розкритті загадок і рятують життя.

«Princess in Peril» («Принцесса у небезпеці») - це перша книга американської письменниці Рейчел Маккалла зі серії «Reclaiming The Crown» («Повертаючи корону»).

Королівська сім'я крихітного християнського царства Лідії була атакована бунтівниками. Королівські брати і сестри повинні боротися, щоб зберегти корону і своє життя…

 

Child, L. Nothing to Lose : A Jack Reacher Novel ; [thriller] / Lee Child. - [New York] : Bantam Dell, [2009]. - 531 p.

Чайлд Лі - один з найкращих сучасних авторів, що працюють у жанрі детективу-екшн. Його герой Джек Річер став справді культовою постаттю, втіленням незламного героя-детектива.

У цьому місті все належить одній людині: завод, готель, банк і навіть церква, яка проповідує скорий кінець світу. Тут не люблять чужаків і відразу женуть їх геть. Джек Річер хотів всього лише випити кави в місцевому ресторані, а наштовхнувся на чотирьох громил, потрапив в тюремну камеру і, в результаті, був вигнаний з міста. Тепер він не заспокоїться, доки не дізнається, яку таємницю приховують жителі цього дивного населеного пункту. Адже, зрештою, йому втрачати нічого...

 

Baldacci, D. Split Second : [crime novel] / David Baldacci. - [London] : Pan Books, [2004]. - 599 p.

Девід Балдаччі - американський письменник, сценарист і юрист, автор десятків романів, багато з яких стали міжнародними бестселерами.

 «Split Second» («Доля секунди») – книга письменника, написана у жанрі детективу. Це - книга перша, серії романів «King and Maxwell book», де головні особи, що ведуть розслідування, об’єднуються у детективний дует. Роман було опубліковано 2003 року видавництвом «Grand Central Publishing».

 

Collins, J. Vendetta: Lucky's Revenge & Dangerous Kiss : the Santangelo Novels / Jackie Collins. - [London] : Pan Books, [1999]. - 553 p.

«Vendetta: Lucky's Revenge & Dangerous Kiss» («Вендетта. Помста Лакі» та «Небезпечний поцілунок») - романи відомої американської письменниці Джекі Коллінз, які представлені у даному виданні. Героїня Коллінз - енергійна і красива Лакі Сантанджело. Успішна бізнес-вумен, любляча мати і дружина, дочка колишнього мафіозі, вона успішно веде справи на кіностудії "Пантер". Але раптом світ навкруги починає руйнуватися: вона відразу втрачає все, чого їй вдалося досягти. Випадковість? Ні! Зловісна тінь ворожого клану Боннатті нависає над нею. І Лакі приймає виклик...

 

Page, L. Against the Odds : [novel] / Lynda Page. - [London] : Headline, [2004]. - 437 p.

Англійська письменниця Лінда Пейдж народилася і виросла в Лестері. Старша з чотирьох дочок, вона пішла з дому у сімнадцять років і змінила широкий спектр офісних робочих місць. Зараз вона мешкає у Північному Лінкольнширі.
Саги Лінди Пейдж перебувають у топ-продажу серед інших книг цього жанру у Великій Британії і досягли найвищих сходинок чартів «WH Smiths» та «The Sunday Times».

«Against the odds» («Всупереч усьому») - казкова і захоплююча історія про кохання, удачу і сім'ю.

 

Лютий 2016

Stirling, S. M. Lord of Mountains : A Novel of the Change ; [science fiction and fantasy novel] / S. M. Stirling. - [New York] : Roc, [2013]. - 430 p. – Англ. мовою.

Це нова, шоста книга американського письменника Стівена Майкла Стірлінга із серії «Зміни» («Change»). Письменник створив захоплюючий нео-середньовічний світ, де залишки людства борються за виживання у пост-технологічному середовищі.

Роман «Володар гір» розповідає про те, як Руді Maккензі, тепер Артос Перший, Верховний Король Монтивеля, і його союзники виграли кілька ключових битв проти Всесвітньої Торжествуючої Церкви. Але як і раніше, бушує війна, забираючи незліченну кількість життів на землі, колись відомій як Сполучені Штати Америки. Артос та його Королева Матильда повинні об'єднати світи в єдине королівство для забезпечення міцного миру.

 

Freedman, C. The Affair : [novel] / Colette Freedman. - [New York] : Kensington Publishing Corp., [2013]. - 326 p. – Англ. мовою.

Що може бути страшніше зради? Зради найближчої людини, яка заприсяглася бути з тобою і в горі, і в радості. Кеті і Роберт разом вісімнадцять років. Вони щасливо живуть у Бостоні, але одного разу все змінюється. У Роберта з'являється коханка. Але в житті не буває нічого без причини, тому авторка роману Колетт Фрідман надає слово кожному з героїв - чоловікові, дружині, коханці. У кожного з них своя правда. Кожен хоче бути щасливим. Неймовірно тонкий роман показує, що не все в цьому світі так однозначно.

 

 

Clark, M. H. Daddy's Gone A Hunting : [suspense novel] / Mary Higgins Clark. - New York : Pocket Books, [2014]. - 385 p. – Англ. мовою.

Нью-Йоркський комплекс Коннеллі, що виробляє точні копії дорогих антикварних меблів, в останні роки несе суцільні збитки і стрімко стає нерентабельним. Тому несподіваний вибух у музеї, що належить комплексу, де зберігаються антикварні цінності, посіяв безліч домислів і підозр. До того ж в ніч вибуху в музеї якимось чином опинилися дочка власника і колишній керівник фабрики. Репутація підприємства під ударом, але не тільки це… Як дізнатися правду, коли один зі свідків мертвий, а другий - у комі?

 

 

Heitz, M. Schatten über Ulldart ; Der Orden der Schwerter ; Ulldart 1 ; [fantasy] / Markus Heitz. - München : Piper, [2012]. - 694 S. – Нім. мовою.

Маркус Хайц - німецький письменник-фантаст, що полюбився читачам своїм особливим жанром фентезі та містики. Перший роман Хайца «Schatten über Ulldart», з якого розпочався цикл епічного фентезі «Ulldart: Die Zeit», був нагороджений «Deutschen Phantastik-Preis» у категорії «найкращий дебютний роман».

Представлене видання складається з двох перших романів циклу: «Тіні над Ульдартом» («Schatten über Ulldart») та «Орден Меча» («Der Orden der Schwerter»).

 

Ringo, J. Planetenkrieg : Das letzte Tor ; Roman / John Ringo ; [Deutsche übers. von Heinz Zwack]. - München : Wilhelm Heyne, [2013]. - 623 S. – Нім. мовою.

Джон Рінго - американський письменник-фантаст. Жанр його творів варіюється від простої фантастики до мілітаристських  або політичних трилерів. На сьогоднішній день його книги видані у кількості більше трьох мільйонів примірників і перекладені сімома мовами світу. Роман «Planetenkrieg: Das letzte Tor»  це третя книга Рінго з серії «Троя», яка написана в жанрі науково-мілітаристської фантастики. Війна за Землю і боротьба проти інопланетних загарбників досягла свого апогею. Космічна станція «Троя» та її відважний екіпаж – це останній бастіон, який протистоїть планам тирана Галактики. Якщо прибульці переможуть, уся Галактика буде знищена на довгі тисячоліття і зануриться в глибоку пітьму ...

 

Січень 2016

 Тренінг-курс з комп'ютерного перекладу / Г. Е. Мірам, В. В. Дaйнеко, С. В. Іванова. - Київ : Ніка-Центр, 2015. - 159 с.

Посібник побудований як низка тренінгів з найсуттєвіших для усного перекладу тем. Тренінги мають форму питань та відповідей. Кожний тренінг містить вправи для тренування. Посібник допоможе студентам поліпшити свої перекладацькі вміння і навички, розвинути перекладацьку інтуїцію, навчитись швидко реагувати на перекладацьку ситуацію, активізувати свої теоретичні знання і, у решті решт, підвищити свій професійний рівень.

 

 

Тренінг-курс спеціального усного перекладу : переклад у суді і на переговорах / Г. Е. Мірам, В. В. Дaйнеко, С. В. Іванова. - Київ : Ніка-Центр, 2014. - 200 с.

Посібник у стислій формі висвітлює засади лінгвістичного моделювання і комп’ютерного перекладу, допомагаючи краще зрозуміти структуру мови і мовлення, а також базисні принципи та закони, що регулюють функціонування мови. Посібник складається з двох загальних розділів, кожний з яких має підрозділи і до яких додаються вправи, де студентам пропонується дати пояснення деяких застосованих програмою методів аналізу та синтезу тексту і, зокрема, зробити спробу пояснити помилки системи, порівнюючи результат комп’ютерного перекладу з їх власним перекладом. Додатки містять тексти комп’ютерного перекладу з різних мов і приклад англо-українського словника, створеного методом комп’ютерної статистичної обробки масиву паралельних англо-українських текстів.

 

 Англійська юридична мова : комунікативний аспект : підручник для ВНЗ / Леся Мисик, Ірина Савка ; за ред. Лесі Мисик ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Київ : Ін Юре, 2013. - 288 с. : іл., портр. – Англ. мовою

Пропонований підручник призначений для вдосконалення фахового мовлення студентами-правниками, а також може бути використаний (системно чи вибірково) при викладанні англійської мови на факультетах іноземних мов, міжнародних відносин, журналістики та філологічних факультетах.

 

 

Українсько-перський словник : 20 000 слів / [уклад. Хаміді Реза Салімі та ін.]. - Київ : Кондор, 2006. - 374 с.

Словник  містить понад 20 тисяч слів і словосполучень, уживаних у популярній літературі, пресі, побуті. Крім загальномовної лексики, у словнику наявна науково-технічна термінологія, а також лексика з філософії, суспільних наук, мистецтв, юриспруденції, ділової мови тощо. Із спеціальних слів і термінів, зважаючи на обсяг словника, подані лише такі, з якими найчастіше зустрічаються студенти різних факультетів під час навчання та при читанні спеціальної наукової літератури.

У словнику наведено поширені фразеологічні вирази та ідіоматичні звороти. Також подано найважливіші геграфічні назви, зокрема назви країн, континентів, морів, океанів та найчастіше згадувані у пресі назви столиць, великих міст, річок, гір тощо.

 

Англійська мова з основ міжнародної економіки : підручник для ВНЗ / Наталя Ковалик, Наталя Зайшла, Леся Тимочко ; Міністерство освіти і науки України ; Львівська комерційна академія. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 480 с. – Англ.мовою

Пропонований підручник призначений для студентів старших курсів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі економічних наук, а також фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички і вміння перекладу економічної літератури та рівень свого фахового мовлення. Мета підручника – допомогти студентам (та/або фахівцям) не лише вдосконалити навички комунікативної компетенції, а й отримати спеціальні знання з використання  англійської  мови у своїй професійній діяльності.

 

Англо-український словник термінів сфери туризму : [навчальний посібник] / М.П. Мальська, Н.О. Микитенко, А.М. Котловський ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 444 с.

Словник  містить близько 6 000 термінів та термінологічних виразів туристичної індустрії, готелярства, ресторанного сервісу та споріднених сфер.

Для науковців, керівників і практичних працівників, які працюють у сфері туризму, студентів профільних навчальних закладів.

 

Англо-український словник з грунтознавства та агрохімії : близько 18 000 термінів = English-Ukrainian Dictionary of Soil Science and Agricultural Chemistry / уклад. Г.М. Господаренко [та ін.]. - Київ : [ЗАТ "НІЧЛАВА"], 2013. - 315 с.

Словник містить близько 18 000 термінів, що широко вживаються у сучасній фаховій літературі та охоплює основні напрямки ґрунтознавства і агрохімії. Словник укладено з урахуванням основних вимог термінологічної лексикографії. Терміни та терміносполучення розміщено в алфавітному порядку за першим словом сталого словосполучення.

Видання буде корисним для фахівців агрономічних спеціальностей, перекладачів, науково – педагогічних працівників, аспірантів і студентів, які використовують англомовну фахову літературу в професійній діяльності.